Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor een algemene ledenvergadering op woensdag 28 juni in het Annahuis, de Plas 8 in Raalte. De vergadering begint om 20 uur. Vanaf 19:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie.

Annahuis

Jaarverslag
Tijdens de ledenvergadering presenteert het bestuur haar jaarverslag over 2016 en de jaarrekening 2016. Ook doet de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen met betrekking tot de jaarrekening.

Verder legt het bestuur een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement aan de leden voor en wordt de nieuwe website van HVS gepresenteerd.

Agenda

1. 20.00 uur opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Verslag van de ALV van 30 november 2016*
4. Jaarverslag 2016*
5. Jaarrekening 2016, verslag kascommissie*
6. Samenstelling bestuur en kascommissie
PAUZE
7. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement*
8. Presentatie nieuwe website HVS
9. Rondvraag
10. Sluiting om ca. 21.30 uur

*Ter inzage op het kantoor van HVS en HIER te downloaden