Helaas bleek het ook eind vorig jaar niet mogelijk verantwoord een algemene ledenvergadering te organiseren. De coronapandemie hield (en houdt) Nederland nog altijd in haar greep. Toch was er een aantal zaken waarover wij uw oordeel wilden vragen. Net als eerder tijdens de coronacrisis deden we dit via een schriftelijke ledenraadpleging. Maar liefst 324 leden hebben de antwoordkaart ingevuld en teruggestuurd.

Het bestuur is positief verrast door zoveel blijken van betrokkenheid. De voorstellen van het bestuur kunnen daarbij ook nog eens rekenen op de instemming van de overgrote meerderheid (ruim 90%) van de leden.

Werkplan en begroting 2022

Met het werkplan en de begroting voor 2022 legden we u onze plannen voor het nieuwe jaar voor. Het bestuur heeft daarbij een aantal speerpunten geformuleerd. Zo gaan we in 2022 aandacht besteden aan:

  • de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen,
  • het versterken van ons contact met u, onze achterban,
  • de beheersing van de woonlasten,
  • leefbaarheid en veiligheid en
  • het versterken van ons bestuur.

Er stemden 304 leden in met het werkplan, terwijl 6 leden tegen en 14 leden blanco stemden. Vóór de begroting stemden 305 leden, met 4 leden tegen en 15 leden blanco. Wilt u de inhoud van het werkplan met de bijbehorende begroting nog eens inzien? U kunt deze downloaden op onze website. Heeft u na het lezen vragen? Neem gerust contact met ons op.

Herbenoeming Hans Baelemans

Onze secretaris, Hans Baelemans, was volgens het rooster van aftreden aftredend en herkiesbaar. Het bestuur is blij dat hij voor een nieuwe periode van drie jaar beschikbaar is. Doordat 312 leden vóór zijn herbenoeming stemden (met 2 tegenstemmen en 10 blanco stemmen) is Hans herkozen.

Voorstel contributieverhoging

De contributie is sinds 2017 onveranderd. Omdat ook HVS te maken heeft met stijgende prijzen, stelde het bestuur voor om de contributie voor de inflatie vanaf 2017 te corrigeren. Dit betekent een verhoging met € 1. Dit voorstel kreeg de instemming van 300 leden, 19 leden waren tegen en 5 leden stemden blanco. Daardoor bedraagt de contributie met ingang van dit jaar € 11. Bij machtiging of betaling voor 1 april betaalt u € 10. Als u ons heeft gemachtigd, dan zullen wij de contributie eind februari innen.