HVS vraagt uw mening

Het kabinet wil de regels om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en de regels omtrent de inkomensafhankelijke huurverhoging veranderen. Huurdersvereniging Salland wil graag weten hoe de Sallandse huurders over deze veranderingen denken.

Hogere inkomensafhankelijke huurverhoging

Minister Ollongren

In een wetsvoorstel van eind juni ontvouwt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken het plan om grotere huurverhogingen mogelijk te maken voor huurders van een sociale huurwoning met een hoger inkomen. Volgens de huidige regelgeving kunnen huurders met een gezamenlijk huishoudinkomen van meer dan € 42.436 te maken krijgen met een extra huurverhoging van 1,5% bovenop de normale huurverhoging van maximaal 4,1% in 2019.

Bron: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet

In het wetsvoorstel gaat die inkomensgrens naar € 45.000 voor alleenstaanden en € 52.000 voor meerpersoons-huishoudens. Deze huurders kunnen in de toekomst ieder jaar een huurverhoging krijgen van € 50 per maand. Dit blijft mogelijk tot de huurtoeslaggrens bereikt is (in 2019: € 720,42).  Bij een inkomen van meer dan € 55.500 voor alleenstaanden en € 74.000  voor meerpersoonshuishoudens moet een jaarlijkse huurverhoging van € 100 per maand mogelijk worden, tot de maximale huurprijs van de woning bereikt is (volgens het woningwaarderingssysteem).

2014: HVS overhandigt honderden intrekkingen van incassomachtigingen aan SallandWonen

Huurdersvereniging Salland heeft zich in het verleden stevig verzet tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. HVS wees daarbij op de geringe mogelijkheden voor huurders met een wat hoger inkomen om een voor hen betaalbaar alternatief in de koop- of particuliere huursector te vinden. Ook de inbreuk op de privacy van huurders was voor HVS reden voor verzet. Verhuurders kunnen namelijk van de Belastingdienst een indicatie krijgen van de hoogte van het inkomen van hun huurders.

In 2014 en 2015 heeft dat geleid tot een grote protestactie waarbij huurders weigerden de huurverhoging te betalen. Enkele honderden huurders hebben aan de actie van HVS meegedaan, die daarmee ook landelijk de aandacht trok. Sinds 2016 maakt SallandWonen geen gebruik meer van de mogelijkheid om de huren van huurders met een wat hoger inkomen extra te verhogen, omdat ze de inkomensgrens van € 42.436 te laag vindt. Hoe SallandWonen denkt over de beoogde nieuwe inkomensgrenzen van het wetsvoorstel wordt onderwerp van gesprek bij overleggen tussen de huurdersvereniging en SallandWonen in het najaar.

Maximale inkomen alleenstaande woningzoekende omlaag

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat bij het hanteren van inkomensgrenzen voor het toewijzen van sociale huurwoningen de samenstelling van het huishouden een rol gaat spelen. Nu geldt een grens van € 38.035 voor alle woningzoekenden.

In de toekomst gaat deze grens voor alleenstaande woningzoekenden omlaag naar € 35.000 en voor huishoudens die bestaan uit twee of meer personen omhoog naar € 42.000.

Reacties

In een gezamenlijke reactie stellen de landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, en de koepel van woningcorporaties, Aedes, dat hiermee de kans op een sociale huurwoning voor veel alleenstaande woningzoekenden ineens verkeken zal zijn. Dit, terwijl  een koopwoning of huurwoning in de vrije sector voor hen niet bereikbaar is. Beide organisaties kunnen zich wel vinden in het onderscheid naar samenstelling van het huishouden maar denken daarbij zelf aan € 38.000 voor alleenstaanden, € 42.000 voor tweepersoonshuishoudens en € 52.000 voor drie- of meer persoonshuishoudens. Volgens Aedes en de Woonbond zullen ook gezinnen het moeilijk krijgen, als voor hen de grens van € 42.000 zal gelden.

De Woonbond is verder principieel tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek hoort volgens de bond thuis bij de overheid, niet bij verhuurders. Maar, als de huren dan toch op basis van de hoogte van het inkomen extra verhoogd blijven worden, dan zijn de inkomensgrenzen te laag, wordt er geen rekening gehouden met gezinnen en zijn de voorgestelde huursprongen veel te groot.

Wat vindt u?

Huurdersvereniging Salland is benieuwd wat deze maatregelen voor uw situatie zouden betekenen. Bent u woningzoekende of heeft u een inkomen boven de genoemde grenzen waardoor u te maken zou kunnen krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging? Laat het ons weten. Ook als de voorgestelde maatregelen u mogelijk niet zullen treffen zijn we benieuwd naar uw mening. Die kunnen we dan meenemen in onze gesprekken  met SallandWonen en de gemeenten.

U kunt uw reactie per e-mail sturen naar info@huurdersverenigingsalland.nl of per post naar HVS, Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte.

Meer lezen