Door de coronacrisis heeft Huurdersvereniging Salland in 2020 geen ledenvergadering kunnen houden. Het bestuur heeft daardoor onder meer het jaarverslag over 2019 en het werkplan voor 2021 niet in een bijeenkomst met de leden kunnen bespreken. Om toch de goedkeuring van de leden voor deze jaarstukken te kunnen krijgen is toen besloten tot een schriftelijke ledenraadpleging.

In de nieuwsbrief van december zijn de leden opgeroepen door middel van een antwoordkaart al dan niet in te stemmen met een zevental zaken. Naast het jaarverslag 2019 en het werkplan 2021 ging het om het verslag van de ledenvergadering van november 2019, de verkiezing van Ingrid van Rossum als nieuw bestuurslid en de aanpassing van het Rooster van Aftreden van de bestuursleden. Dat laatste om te voorkomen dat de termijn van teveel bestuursleden in 2021 tegelijkertijd zou eindigen. Van deze stukken was in deze nieuwsbrief een korte samenvatting opgenomen, met een verwijzing naar de website waar de complete documenten te vinden zijn.

Door 24 leden is de antwoordkaart ingevuld en teruggestuurd. Zoals uit de tabel blijkt is voor de verschillende onderdelen door enkele leden geen stem uitgebracht. Deze zijn in de kolom ‘Onthouding’ in de tabel terug te vinden. Omdat geen enkel onderdeel een tegenstem kreeg, zijn alle voorgelegde stukken met instemming van de leden vastgesteld. Het bestuur bedankt deze leden voor de genomen moeite om de stukken te lezen en de antwoordkaart terug te sturen.

Bestuur
Het bestuur heeft Ingrid van Rossum als nieuw bestuurslid aan de leden voorgedragen. Nu ze door de leden in het bestuur is gekozen gaat ze de functie van secretaris vervullen. Deze functie neemt zij over van voorzitter Hans Baelemans, die beide functies 2,5 jaar lang heeft gecombineerd.  Ingrid heeft als ‘warming-up’ ruim een jaar als aspirant bestuurslid meegedraaid in het bestuur om aan het bestuurswerk bij HVS te wennen.

Helaas heeft het bestuur ook afscheid moeten nemen van een van haar andere leden. Bestuurslid Joop Winterink heeft eind 2020 besloten te stoppen als bestuurslid omdat hij het moeilijk kon combineren met zijn andere activiteiten. Het bestuur is Joop zeer erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen paar jaar, met name voor zijn inspanningen om leden te werven en te behouden. Gelukkig heeft Joop te kennen gegeven op dat gebied nog wel actief te willen blijven voor HVS.