Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen, die het kabinet heeft afgekondigd, heeft het bestuur van Huurdersvereniging Salland opnieuw moeten besluiten dit najaar geen algemene ledenvergadering te organiseren. Hoewel het organiseren van bijeenkomsten (overdag) strikt genomen niet is verboden, wil het bestuur de risico’s op besmettingen zoveel als mogelijk vermijden.

Wel schriftelijke ledenraadpleging

Toch is er een aantal zaken waarover het bestuur het oordeel van de leden wil vragen. Net als eerder tijdens de coronacrisis gebeurt dit via een schriftelijke ledenraadpleging. Deze week krijgen alle leden een nieuwsbrief in de bus. In de nieuwsbrief is een antwoordkaart afgedrukt waarmee u ons kunt laten weten of u met onze voorstellen kunt instemmen. Wij vragen u de ingevulde kaart vóór 20 december aan ons terug te sturen. Een postzegel plakken is niet nodig.

De onderwerpen

Werkplan en begroting 2022

We horen graag van u weten hoe u over onze plannen voor 2022 denkt. Deze zijn terug te vinden in het werkplan voor 2022, met de bijbehorende begroting. U kunt ze inzien op ons kantoor of downloaden op deze website.

Herbenoeming Hans Baelemans

Onze secretaris, Hans Baelemans, is volgens het rooster van aftreden aftredend en herkiesbaar. Hans heeft aangegeven graag beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode van drie jaar. Wij vragen u in te stemmen met zijn herbenoeming.

Voorstel contributieverhoging

De contributie bedraagt sinds 2017 €10,00. Leden die een machtiging hebben verstrekt voor automatische incasso en leden die voor 1 april zelf hun jaarlijkse contributie voldoen betalen €9,00. Net als iedereen heeft ook HVS te maken met stijgende prijzen. Om het bedrag voor de inflatie over de jaren vanaf 2017 te corrigeren, stelt het bestuur aan u voor de contributie met ingang van 2022 op €11,00 vast te stellen. Bij machtiging of betaling voor 1 april betaalt u dan €10,00. Wij vragen u in te stemmen met deze verhoging.

Zie:

Werkplan en begroting 2022, huurdersverenigingsalland.nl/bestanden-en-downloads/