’t Langhuus

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor de najaarsvergadering op woensdag 28 november in de grote zaal van het ’t Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. De vergadering begint om 19:30 uur.

Vanaf 19:00 uur bent u welkom voor een kopje koffie.

Tijdens de ledenvergadering presenteert het bestuur de plannen voor het nieuwe jaar. Dit gebeurt aan de hand van het werkplan en de begroting voor 2019*.

Het bestuur draagt Ina Duursema en Joop Winterink aan de ledenvergadering voor om toe te treden tot het bestuur**.

In het themadeel na de pauze zullen de beide leden van de Raad van Commissarissen van SallandWonen op voordracht van HVS een toelichting geven op hun werkzaamheden***.


Agenda

1. 19:30 uur opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ALV 26 juni 2018*

4. Werkplan 2019*

5. Begroting 2019*

6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur draagt Ina Duursema en Joop Winterink voor om in het bestuur te worden gekozen.**

PAUZE

7. Thema: de huurderscommissaris***

8. Sluiting om 21:30 uur

* Ter inzage op kantoor van HVS en HIER te downloaden


** Even voorstellen
Het bestuur van Huurdersvereniging Salland is verheugd dat zij Ina Duursema en Joop Winterink bereid heeft gevonden de gelederen te komen versterken. Zij worden tijdens de ledenvergadering van 28 november door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Ina Duursema
Sinds 2006 woon ik met veel plezier in Wijhe. Ik ben in 1951 geboren in de gemeente Loppersum en heb 3 kinderen en 5 kleinkinderen.
Ik ben opgeleid als orthopedagoog en heb gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In mijn vrije tijd wil ik mij, onder andere, graag inzetten voor een zo goed mogelijke leefomgeving in onze mooie gemeenten.

Joop Winterink
Met mijn vrouw woon ik sinds april 1996 in een huurwoning in Raalte Zuid. Vele jaren ben ik in diverse functies werkzaam geweest bij het grootste vervoersbedrijf van Nederland, mijn laatste standplaats was Zwolle, daarvoor heb ik in Utrecht en Leeuwarden gewerkt.
Mijn wieg stond in 1947 in het dorpje Gorssel, mijn leeftijd is dus 71 jaar. In mijn vrije tijd wandel ik veel met de hond, werk graag in de groentetuin, vanaf 2010 ben ik mentor van een cliënt van Zozijn, ook mag ik graag lezen.


*** Raad van Commissarissen

SallandWonen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC heeft als wettelijke taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De RVC adviseert het bestuur en treedt op als werkgever voor de bestuurder(s). De Woningwet schrijft voor dat tenminste 1/3 deel van het aantal leden van de RvC, maar niet meer dan de helft, op voordracht van de huurdersorganisatie wordt benoemd.

In de RvC van SallandWonen hebben twee leden zitting die zijn benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Salland. Zij maken beide sinds 2013 deel uit van de RvC.  Tijdens de ALV zullen deze leden, Heleen Buijs, tevens voorzitter van de RvC, en Roy Niehof een toelichting geven op hun werk als lid van de Raad van Commissarissen en wat het voor hen betekent om daarin zitting te hebben op voordracht van de huurders.