Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 26 juni in het Annahuis (foto), de Plas 8 in Raalte. De vergadering begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur bent u welkom voor een kopje koffie.

Agenda
1. 19:30 uur opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Verslag van de ALV van 29 november 2017*
4. Jaarverslag 2017*
5. Jaarrekening 2017, verslag kascommissie*
6. Samenstelling bestuur en kascommissie
7. Onthulling nieuw logo HVS
8. Rondvraag
PAUZE
9. Thema: Actie huurverlaging**
10. Sluiting

*   Ter inzage op het kantoor van HVS en HIER te downloaden
** Voor dit thema is SallandWonen-directeur Marijke Kool uitgenodigd om op de Actie huurverlaging te reageren

Jaarverslag
Tijdens de ledenvergadering presenteert het bestuur haar jaarverslag over 2017 en de jaarrekening 2017. Ook doet de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen met betrekking tot de jaarrekening.

Vertrek Rinus van Houte
Voorzitter Rinus van Houte heeft om persoonlijke redenen besloten zijn werkzaamheden voor Huurdersvereniging Salland na 2,5 jaar te beëindigen. Het bestuur is Rinus veel dank verschuldigd. Onder zijn leiding is HVS na een turbulente periode weer in rustiger vaarwater gekomen. Tijdens de ledenvergadering zal op gepaste wijze afscheid genomen worden van Rinus.

Opvolging
Het bestuur draagt huidig secretaris Hans Baelemans voor om Rinus als voorzitter van de vereniging op te volgen. Met het vertrek van Rinus bestaat het bestuur uit nog slechts drie personen. Statutair wordt een minimumaantal van vijf bestuursleden voorgeschreven. In de statuten is echter geregeld dat er desalniettemin sprake is van een wettig bestuur als het aantal bestuursleden lager is dan vijf. Wel moeten vacatures zo snel mogelijk worden ingevuld. Om dat te bewerkstelligen kunnen ook vanuit de leden voordrachten voor de invulling van de vacatures gedaan worden. Vijf stemgerechtigde leden kunnen samen tot twee dagen voor de ledenvergadering een schriftelijke voordracht bij het bestuur indienen.

Nieuw logo
Het logo van HVS is bijna 25 jaar oud. Voor het bestuur was het daarom tijd om na te denken over de vernieuwing van het logo. Lokaal communicatiebureau Guts heeft voor HVS een nieuw en fris logo ontworpen. Vertrekkend voorzitter Rinus van Houte zal dit nieuwe logo tijdens de ledenvergadering onthullen en Barbara Jansen van Guts zal het ontwerp toelichten.